02Feb, 2018
Nieuwe wet private en bijzondere veiligheid

Nieuwe wet private en bijzondere veiligheid

Wet Private en Bijzondere Veiligheid

De wet over de private en bijzondere veiligheid veranderd in België. Maar wat precies? Hier geven we een klein overzicht van wat er veranderd.

 

In welke sectoren komt deze wet van toepassing?

De wet is van toepassing op een groot aantal sectoren, hieronder een overzicht van de bedrijven die rekening moeten houden met de nieuwe wetgeving:

 • Private bewaking

 • Veiligheidsdiensten van openbare vervoersmaatschappijen

 • Maritieme veiligheid

 • Adviesverlening inzake veiligheid

 • Bedrijven die zich bezig houden met nstallatie/conceptie/onderhoud/herstelling van alarmsystemen om misdrijven tegen personen of onroerende goederen te voorkomen

 • Bedrijven die zich bezig houden met installatie/conceptie/onderhoud/herstelling van camerasystemen

 • Opleidingsinstellingen van de private veiligheid

 

Wat gebeurt er nu met de vergunningen?

Installateurs van bewakingscamera’s in de zin van de wet zullen dus vanaf nu een vergunning moeten aanvragen. De bestaande vergunningen die werden afgeleverd op basis van de oude wet blijven geldig tot hun vervaldag. Hetzelfde geldt voor alle Koninklijke Besluiten genomen in toepassing van de oude wet voor zover deze er niet strijdig mee zijn. Het is evenwel de bedoeling van Binnenlandse Zaken om alle KB’s te herschrijven. 

 

Wat zijn de vergunningsvoorwaarden?

De vergunning wordt eerst verleend indien de aanvrager voldoet aan alle in of krachtens de bepalingen van deze wet bepaalde voorwaarden en aan de door de Koning vastgestelde minimumvereisten inzake personeel en organisatorische, technische en infrastructurele middelen waarover de onderneming of de interne dienst moet beschikken en de gedragsregels die ze dienen te respecteren. Men moet dan ook gedurende de hele vergunningsperiode de voorwaarden respecteren. 

 

Wat zijn persoonsvoorwaarden?

De personen die voor een bewakingsonderneming of een interne bewakingsdienst een andere functie uitoefenen moeten aan bepaalde persoonsvoorwaarden voldoen om een vergunning te krijgen. Onder persoonsvoorwaarden vallen de volgende voorwaarden:

 • Niet veroordeeld zijn geweest

 • Onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte

 • Niet tegelijkertijd lid zijn van een politiedienst of een inlichtingendienst, noch een functie hebben in een penitentiaire instelling

 • Voldoen aan de door de Koning vastgestelde voorwaarden inzake beroepsopleiding en beroepservaring

 • Minstens achttien jaar oud zijn

 • Voldoen aan de voorwaarden inzake psychotechnisch onderzoek

 • Niet geschrapt zijn uit het Rijksregister van natuurlijke personen

 • In de afgelopen drie jaar geen lid geweest zijn van de inlichtingendiensten of van die politiediensten waarbij het onmiddellijk erna uitoefenen van een functie in de private veiligheid een gevaar oplevert voor de Staat of voor de openbare orde

 

 

Mocht u nog specifieke vragen hebben, of meer willen weten, dan staan wij voor u klaar! Wij vertellen u graag wat de impact van deze nieuwe wetgeving is op onze producten en uw organisatie.

 

Optima networks- Connecting people- Connecting visions