Algemene Voorwaarden

1. ALGEMEEN

Deze AVV vormen het kader voor elke overeenkomst gesloten met Optima Networks BVBA met maatschappelijke zetel te Drabstraat 245B, 2640 Mortsel hierna genoemd Optima.
In geval van conflict tussen deze AVV en eventuele specifieke voorwaarden in een bestelling van een Klant, hebben deze AVV voorrang, tenzij die specifieke voorwaarden expliciet en schriftelijk aanvaard werden door Optima, in welk geval deze AVV voor het overige van toepassing blijven.
Indien een bepaling van deze AVV niet afdwingbaar is, zal dit geen afbreuk doen aan de geldigheid of afdwingbaarheid van de rest van die bepaling of van deze AVV in hun geheel.

2. OFFERTES & BESTELLINGEN

Offertes opgesteld door Optima zijn enkel bindend voor de geldigheidsduur die er in vermeld staat. Bestellingen van de Klant zijn bindend voor de Klant.
Alle bestellingen zijn onderworpen aan goedkeuring door Optima en de overeenkomst wordt slechts geacht gesloten te zijn ofwel wanneer de Optima een schriftelijke orderbevestiging stuurt, ofwel wanneer Optima de bestelde goederen verzendt of diensten levert. Vergissingen in de orderbevestiging moeten schriftelijk aan Optima gemeld worden binnen de drie dagen na ontvangst van de orderbevestiging. Na deze periode van drie dagen wordt de informatie in de orderbevestiging als correct beschouwd.
Alle bestellingen zijn onderworpen aan kredietgoedkeuring door Optima, die naar eigen goeddunken op elk moment de krediet- en betalingsvoorwaarden van de Klant mag wijzigen. Indien er redenen zijn voor de Optima om aan te nemen dat de liquiditeit van de Klant verslechterd is, mag de Optima verdere leveringen opschorten, totdat de Klant de bankgarantie onder artikel 8 gesteld heeft.
De Klant aanvaardt om aan Optima een schriftelijke bestelling te zenden ter bevestiging van alle mondelinge bestellingen, waarin de meegedeelde bevestigingsreferentie duidelijk aangegeven wordt, zodat de Klant en de bestelde goederen correct geïdentificeerd kunnen worden. Zo niet dan behoudt Optima zich het recht voor om de bestelling niet uit te voeren.
Indien Optima een mondelinge bestelling verwerkt die niet bevestigd wordt door de Klant is de bestelling toch bindend voor de Klant.

3. SPECIFIEKE VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

De Klant moet zowel voorafgaand aan als tijdens de uitvoering van deze overeenkomst correcte informatie aan Optima verschaffen (o.m. leveraders, bankrekeningnummers, maatschappelijke naam en financiële informatie) en moet in zijn bestelling eventuele specifieke voorwaarden met betrekking hun geschiktheid voor een specifiek doel of gebruik specificeren. De Klant is verantwoordelijk voor het beveiligen van gegevens en moet gepaste voorzorgen nemen tegen verlies van die gegevens.
Op het redelijk verzoek van Optima, zal de Klant alle financiële gegevens aan Optima bezorgen die nuttig zijn voor kredietcontrole.
De Klant is volledig verantwoordelijk m.b.t. om het even welke licentieovereenkomst die verband houdt met het gebruik van de gekochte goederen of diensten en zal alle licentievoorwaarden naleven die door de fabrikant van de goederen worden verstrekt.
De Klant zal alle lokale, Europese en Amerikaanse in- en uitvoerbepalingen naleven met betrekking tot de goederen of de diensten. De Klant zal de handleidingen van de producent voor de goederen en diensten verricht door Optima in acht nemen.

4. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT EN DE DIENST

Bij levering aan de Klant zullen de goederen overeenstemmen met de door de fabrikant gegeven specificaties voor deze goederen en zal het door Optima uitgevoerd werk aan de goederen voldoen aan de specificaties van de Klant in verband met dit werk, in de mate dat deze duidelijk gecommuniceerd werden in overeenstemming met artikel 3(a) en aanvaard zijn door Optima.
De goederen verkocht door Optima zijn niet ontworpen, bedoeld of goedgekeurd voor levens ondersteunende, nucleaire, militaire of andere toepassingen waarbij een probleem met het product kan resulteren in lichamelijke schade, overlijden of catastrofale eigendomsschade. Indien de Klant de goederen gebruikt of verkoopt voor zulke toepassingen: (i) erkent de Klant dat zulk gebruik of zulke verkoop op eigen risico van de Klant is; (ii) aanvaardt de Klant dat Optima noch de fabrikant aansprakelijk zijn, geheel of gedeeltelijk, voor enige vordering of schade ten gevolge van dit gebruik; en (iii) aanvaardt de Klant om Optima en de fabrikant van de goederen schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren tegen elke vordering, schade, verliezen, kosten, uitgaven en
aansprakelijkheid die voortspruiten uit of verbandhouden met zulk gebruik of zulke verkoop.
Optima is niet verantwoordelijk voor het aanpassen of wijzigen van goederen om ze in overeenstemming te brengen met wettelijke voorschriften die niet bestonden op het moment van de aanvaarding of het bestelling, tenzij zulks specifiek gevraagd werd door de Klant in overeenstemming met artikel 3 en aanvaard door Optima.
De Klant weet dat de productspecificaties van de goederen kunnen veranderen na verloop van tijd en dient zich dan ook op de hoogte te houden over de toekomstige specificaties en over de beschikbaarheid van de goederen en diensten. Optima kan de ononderbroken beschikbaarheid van de goederen niet garanderen.
Alle productspecificaties, reclame en enig andere publieke informatie voor de goederen zijn niet-bindend tenzij schriftelijk bevestigd in de orderbevestiging.
Wanneer Optima zelf diensten verleent aan de Klant, dan moeten die gedetailleerd beschreven worden en aanvaard worden door Optima. Alle diensten die Optima levert zonder tegenprestatie moeten door de Klant gecontroleerd worden en zullen geen enkele verplichting in hoofde van Optima meebrengen. Betaalde diensten veronderstellen steeds de medewerking en ondersteuning van de Klant. Tenzij anders overeengekomen houdt de dienst nooit een resultaatsverbintenis is.

5. LEVERING EN EIGENDOM

De Klant erkent dat de leveringsdata meegedeeld door Optima enkel ramingen zijn die louter indicatief en niet-bindend zijn, aangezien levering afhankelijk is van de tijdige ontvangst van deze goederen door Optima van zijn leveranciers. Optima is niet aansprakelijk voor het niet-leveren op deze data.
De levering van de goederen aan de vervoerder wordt beschouwd als levering aan de Klant, en alle risico’s gaan dan ook op dat moment over op de Klant.
Optima is gerechtigd om gedeeltelijke leveringen uit te voeren of leveringen in termijnen. Elk van die leveringen wordt beschouwd als een aparte overeenkomst en de AVV zijn dan ook van toepassing op elk van die leveringen.
De Klant zal de goederen bij hun levering inspecteren en Optima onmiddellijk schriftelijk informeren over beschadigingen, defecten, verkeerde leveringen of verkeerde aantallen, ten laatste een week na de levering, waarna de goederen geacht worden definitief
aanvaard te zijn, tenzij het gaat om een verborgen defect of een defect dat niet gedetecteerd kan worden op basis van een normale inspectie. Indien de Klant nadien een verborgen defect ontdekt, verwittigt hij Optima onmiddellijk. Indien Optima de goederen op verzoek van de Klant aan een derde levert, dan is de Klant ervoor verantwoordelijk dat deze derde overeenkomstig handelt.
De eigendom van de goederen gaat pas over op het ogenblik van volledige betaling van de prijs, de hoofdsom zowel als eventuele intresten en schadevergoedingen. De Klant zal de goederen duidelijk gescheiden van andere producten van de Klant opslaan en ze
duidelijk markeren als eigendom van Optima.
De Klant heeft het recht de goederen te verkopen aan derden als gewone handelstransactie, op voorwaarde dat de Klant al zijn rechten ten aanzien van deze derde-koper aan Optima overdraagt. Optima aanvaardt dergelijke overdracht. Optima geeft aan de Klant een herroepbare volmacht om diens klant te factureren en betaling te ontvangen namens de Optima, tenzij de Klant in gebreke blijft te betalen of wanneer Optima aanwijzingen heeft dat het krediet van de Klant aan het wankelen is. De Klant is niettemin verplicht alle bedragen te betalen die hij verschuldigd is onder deze overeenkomst.
In geval van directe levering aan de klant van de Klant, of in geval van levering door de Klant vooraleer door Optima volledige betaling ontvangen is, zal de Klant zijn verplichtingen onder dit artikel opleggen aan zijn klant.

6. PRIJS

Tenzij anders bepaald, zijn de door Optima meegedeelde prijzen:
- exclusief BTW en exclusief enige andere belastingen;
- exclusief vervoer, verpakking, douane, assemblage, installatie en verzekering;
- exclusief enige vrijgavecertificaten (zoals bijvoorbeeld CE certificaten);
- en Optima zal het recht hebben om toeslagen te factureren voor de hierboven vermelde items.
De prijzen zijn zoals aangeduid door Optima en zijn van toepassing voor de periode vermeld in de prijsopgave van de Optima. Indien er geen periode is vermeld, zijn de prijzen van toepassing gedurende dertig (30) dagen.
Niettegenstaande het voorgaande heeft de Optima het recht de prijzen te verhogen in geval van een verhoging van de kosten van Optima, daarbij inbegrepen, maar niet beperkt tot de kosten voor wisselkoersen, leveringen door derden, andere omstandigheden buiten de redelijke controle van Optima of contractbreuk door de Klant. Optima deelt de nieuwe prijzen schriftelijk mee aan de Klant en nodigt de Klant uit deze prijzen te aanvaarden. Wanneer partijen het binnen een redelijke periode niet eens kunnen worden over de nieuwe prijzen, mag Optima de overeenkomst beëindigen en de openstaande bestellingen annuleren.
Optima mag verhoudingsgewijs de prijzen aanpassen of hogere prijzen aanrekenen ook voor goederen die al gefactureerd werden, wanneer de Klant niet de hoeveelheden bestelt die de basis vormden voor een prijsofferte.

7. BETALING

Alle bestellingen die bij Optima Networks geplaatst worden, zullen door de klant steeds vooraf betaald worden. Op basis van een credit check, kan Optima Networks beslissen om een kredietlimiet aan de klant toe te kennen met een betalingstermijn van 15 dagen na factuurdatum.
Goederen die specifiek in functie van de klant worden aangekocht en die geen deel uitmaken van het standaard productengamma van Optima Networks, alsook diensten die extern aangezocht worden om een project voor de klant te vervolledigen, zullen steeds, ongeacht enige toegekende kredietlimiet, op voorhand door de klant betaald dienen te worden.
Verder staat het Optima Networks ook vrij om, in het geval van grotere projecten en in functie van de totale omzet van de klant, een voorafbetaling van 50% van de waarde van het project te vragen.
Optima behoudt zich het recht voor om leveringen op te schorten wanneer de betaling niet ontvangen is overeenkomstig dit artikel of andere schriftelijk overeengekomen betalingstermijnen, of als er indicaties zijn van een slechte financiële situatie van de klant.
Facturen die onbetaald zijn op hun vervaldatum, zullen van rechtswege vanaf de factuurdatum verhoogd worden met interest van 10% per jaar en een vaste administratiekost van 35 euro, verschuldigd op maandbasis. Bovendien zal van rechtswege een vergoeding verschuldigd zijn voor kosten van invordering en zonder afbreuk aan het recht van Optima op volledige schadevergoeding te eisen voor de effectief geleden schade.
Korting voor contante betaling of enig andere korting is slechts geldig voor zover die schriftelijk overeengekomen is.
Alle openstaande facturen worden van rechtswege opeisbaar wanneer de klant niet tijdig betaald heeft of wanneer hij op een andere manier de bepalingen van deze AVV niet nakomt.
De klant heeft niet het recht om een statutair recht van behoud uit te voeren, prestaties met betrekking tot schadevergoedingen in te houden of om het even welke bedragen te compenseren tenzij deze rechten gebaseerd zijn op een uitspraak van de rechtbank van koophandel of de tegenvordering schriftelijk door Optima erkend is.

8. BANKGARANTIE

De Klant dient tot nakoming van zijn betalingsverplichtingen op het eerste verzoek van Optima een bankgarantie te stellen bij een erkende Belgische kredietinstelling of elke andere zekerheid te stellen die redelijkerwijze door Optima gekozen wordt. Optima heeft te allen tijde het recht deze bankgarantie te eisen, zowel voor als tijdens of na uitvoering van de levering. Zolang de Klant geen garantie gesteld heeft, mag Optima elke levering opschorten, zonder dat de Klant of een derde recht heeft op enige schadevergoeding.

9. ONTWERPEN E.D.M.

Verkoopsliteratuur, prijslijsten, of andere specificaties gegeven door Optima, zijn benaderingen en maken geen deel uit van de overeenkomst, noch houden zij een garantie in. Bovendien zullen technische documenten, uitgebracht voor of na het sluiten van de overeenkomst, voor het gebruik door of ter informatie van de Klant en andere informatie van Optima aan de Klant niet gekopieerd, gereproduceerd of medegedeeld worden aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Optima. De specificaties van de producten kunnen variëren na verloop van tijd.

10. BEPERKTE GARANTIE VAN OPTIMA

Indien, na behoorlijk onderzoek door de Klant, blijkt dat de goederen niet voldoen aan de specificaties van de fabrikant of dat het door Optima uitgevoerde werk niet voldoet aan de specificaties van de Klant, zal de aansprakelijkheid van Optima als volgt beperkt zijn:
Optima kan besluiten (i) aan de Klant het bedrag van de marktprijs van deze goederen of diensten (zonder interest en in elk geval beperkt tot de aankoopprijs) terug te betalen, (ii) deze goederen te herstellen, of (iii) deze goederen te vervangen of de diensten te leveren, op voorwaarde evenwel dat de Klant het defect voldoende bewijst en dat de goederen teruggestuurd worden naar de Optima. Herstel of vervanging van de goederen verlengt de garantietermijn niet.
De Klant kan zich niet beroepen op de garantie als hij zijn verplichtingen onder artikel 5 niet heeft nagekomen.
De Klant is verplicht Optima binnen een week na de ontdekking van een defect op de hoogte te brengen.
Elke garantie verstrijkt in elk geval na 12 maanden na levering, tenzij anders en schriftelijk overeengekomen.
Optima zal elke overdraagbare garantie en schadeloosstelling die Optima ontvangt van de fabrikant van de goederen of diensten overdragen aan de Klant, inclusief de overdraagbare garanties en schadeloosstellingen met betrekking tot inbreuken op octrooien, in welk geval er geen afzonderlijke garantie zoals onder artikel 10 door Optima gegeven wordt.

11. TERUGGEZONDEN GOEDEREN EN ANNULERINGEN

Optima zal geen enkele teruggave van goederen aanvaarden zonder een Return Material Authorisation ("RMA"), die door Optima naar eigen goeddunken gegeven kan worden. Een verzoek om de goederen terug te zenden omwille van zichtbare defecten moet ingediend worden binnen zeven (7) dagen vanaf de ontvangst. Een verzoek om goederen terug te zenden omwille van verborgen defecten moet ingediend worden binnen zeven (7) dagen na de ontdekking ervan en ieder geval ten laatste 12 maanden na de ontvangst van de goederen. De Klant verliest het recht om Goederen terug te sturen wanneer hij deze termijnen niet respecteert.
Goederen moeten in de originele transportverpakking van de fabrikant, inclusief alle verpakkingsmaterialen, teruggezonden worden.
Alle terug te zenden goederen zullen teruggezonden worden na voorafgaandelijke betaling van de vervoerskosten, en op de wijze bepaald in de RMA. Indien gesteld wordt dat de teruggezonden goederen defecten vertonen, dient een volledige beschrijving van zowel de aard van het defect, als de datum en de omstandigheden van de ontdekking daarvan bij de teruggezonden goederen ingesloten te worden. Indien Optima toestemt met een teruggave of annulering van de goederen, behoudt zij zich het recht voor om teruggave- of annuleringskosten aan te rekenen, inclusief deze kosten zoals gespecifieerd in de RMA.
Indien de Klant goederen onder garantie terugstuurt en deze goederen blijken geen gebreken te vertonen, dan draagt de klant alle kosten, waaronder de transport-, verwerkings- en inspectiekosten.

12. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Optima is aansprakelijk voor (i) eigen opzettelijke fout of grove nalatigheid, (ii) eigen bedrog, (iii) de schade die voortvloeit uit de dood of persoonlijke verwonding veroorzaakt door de nalatigheid van Optima, zijn personeel of zijn agenten of (iv) de schade gebaseerd op ander dwingend recht dat niet toelaat om de aansprakelijkheid van Optima te beperken. Alle andere aansprakelijkheid wordt verder uitdrukkelijk uitgesloten.
De aansprakelijkheid van Optima is beperkt tot de directe schade en omvat geen indirecte of gevolgschade. Derhalve worden onder meer uitgesloten: inkomstenverlies, omzetverlies, verlies door sluiting, verhoogde fabricagekosten of operationele kosten, cliënteelverlies of reputatieverlies. Het verhaal van de Klant op Optima zal de door de Klant betaalde aankoopprijs van de goederen die aanleiding geven tot een claim niet overstijgen ongeacht de aard van deze claim, hetzij contractueel, buitencontractueel, op basis van de garantie of op andere basis.
Optima is niet aansprakelijk voor het verlies van of schade aan software programma's gedurende de herstelling of upgrade van de goederen, onafhankelijk van het feit of zij al dan niet onder garantie zijn.
De beperking van aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel 12 is ook van toepassing op de werknemers van Optima en alle andere personen die in zijn naam handelen.

13. OVERMACHT

Indien Optima op enig moment niet in staat is om een contractuele verplichting uit te voeren of indien er verlies, schade, verwonding of vertraging bij de levering is, ten gevolge van of veroorzaakt door een oorzaak buiten de controle van Optima, zoals onder meer (maar niet beperkt tot) het plegen van een misdrijf, het tekort aan grondstoffen, een oorlogsdaad (hetzij erkend of niet), een burgerlijke opstand, een ongeluk, stakingen of lock-outs, menselijke rampen, natuurrampen, of een beperking opgelegd door een lokale gemeentelijke of regeringsautoriteit (douaneautoriteiten inbegrepen) hetzij Belgische of buitenlandse, dan worden de levering en de andere verplichtingen voor Optima geschorst en zal de tijd van Optima om zulke verplichting uit te voeren, worden verlengd met de duur van zulke vertraging of, indien de overmacht langer dan 4 weken duurt, mag Optima, naar eigen keuze, de bestelling of het resterende deel hiervan annuleren door loutere kennisgeving aan de Klant zonder verdere aansprakelijkheid.
Indien in zulke omstandigheden de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigd wordt, is de Klant gehouden om Optima op een pro rata basis te betalen voor elk goed of elke dienst die geleverd werd.

14. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN EN SOFTWARE

De Klant erkent dat de rechten met betrekking tot merken, handelsnamen, auteursrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de goederen, niet overgedragen worden aan de Klant, tenzij op uitdrukkelijke en schriftelijke wijze toegestaan.
De Klant aanvaardt om Optima te vrijwaren tegen alle vorderingen, schade, kosten (inclusief juridische kosten berekend op basis van een volledige schadeloosstelling), gemaakt door eender welke persoon of vennootschap die Optima zou kunnen oplopen, ten gevolge van het werk uitgevoerd overeenkomstig de specificaties van de Klant, of voor inbreuken op enig intellectueel eigendomsrecht ten gevolge van zulk maatwerk.
Indien een bestelling software of andere intellectuele eigendom omvat, is de software of andere intellectuele eigendom die Optima ter beschikking stelt aan de Klant, onderworpen aan het auteursrecht en de gebruikerslicentie waarvan de algemene voorwaarden uiteengezet zijn in de
licentieovereenkomst die bij de software of intellectuele eigendom gevoegd is. Niets in deze AV kan geïnterpreteerd worden in de zin dat het enig recht of enige licentie toekent om software te gebruiken op een wijze of voor een doel dat niet uitdrukkelijk is toegestaan door de licentieovereenkomst. Tenzij schriftelijk anders bepaald door een bevoegde vertegenwoordiger van Optima, is Optima niet de licentiegever en verwerft de Klant de licentie rechtstreeks van de fabrikant of van de licentiegever van de fabrikant.

15. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Optima zal de informatie die wordt verzameld over de Klant behandelen in overeenstemming met de EU principes in verband met de bescherming van persoonsgegevens en de implementering daarvan in het toepasselijke nationale recht van Optima en andere wetgeving daaromtrent. De Klant heeft het recht zijn persoonsgegevens op te vragen of te corrigeren als ze onjuist blijken, in overeenstemming met de OPTIMA VERKLARING BESCHERMING PRIVACY, die beschikbaar is op de website en eenvoudig verzoek.

16. ONDERAANNEMING

Optima behoudt zich het recht voor om elk deel van het werk/levering van elk goed of elke dienst in onder aanneming uit te besteden.

17. CLAIMS VAN DERDEN

De overeenkomsten waarop deze AVV van toepassing zijn, gelden enkel tussen de Klant en Optima. Geen derde partij verwerft enig recht ten overstaan van Optima en Optima heeft geen enkele aansprakelijkheid tegenover een derde partij voortspruitende uit of in verband met enige overeenkomst.
Bovendien zal de Klant Optima schadeloos stellen tegen elke vordering, juridische actie of eis van buitencontractuele of andere aard van een derde partij, direct of indirect voortspruitende of verband houdend met de goederen (of het gebruik ervan) of van de geleverde diensten, in de mate dat zulke vordering, juridische actie of eis is veroorzaakt door of toe te schrijven aan, zelfs gedeeltelijk, aan de Klant.

18. OVERDRACHT

De overeenkomst waarvan deze AVV deel uitmaken, mogen door Optima zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Klant in hun geheel of gedeeltelijk overgedragen worden. De Klant zal deze AVV of het voordeel ervan niet overdragen of plannen dat te doen aan een andere persoon zonder de schriftelijke toestemming van Optima.

19. TITELS

De titels van deze AVV zijn enkel gemakshalve en hebben geen effect op de interpretatie van de AVV.

20. AFSTAND

Het nalaten van Optima om bij enige gelegenheid aan te dringen op de uitvoering van deze AVV zal niet beschouwd worden als een afstand van een inbreuk van de Klant of aanvaarding van enige afwijking op deze AVV.

21. KENNISGEVING

Elke kennisgeving die vereist is in deze AVV moet schriftelijk gebeuren.

22. BEEINDIGING

Optima mag, onder voorbehoud van zijn recht om schadevergoeding te eisen, deze overeenkomst beëindigen mits schriftelijke kennisgeving indien:
- uitzonderlijke omstandigheden elke professionele samenwerking tussen de Klant en Optima uiteindelijk onmogelijk maakt;
- de Klant zijn verplichtingen onder de overeenkomst, onder deze AVV of op basis van de wet niet nagekomen is, in de mate dat deze situatie niet hersteld werd door de Klant binnen een redelijke termijn;
Wanneer Optima de overeenkomst beëindigt, mag Optima elke bevestigde levering opschorten en annuleren, en alle openstaande bedragen onmiddellijk opeisen.

23. BEVOEGDHEID

Deze AVV zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het recht van België. De VN Conventie voor de Internationale Verkoop van Goederen is niet van toepassing, en de rechtbanken van Antwerpen zijn exclusief bevoegd voor alle betwistingen die voortvloeien uit en of verbandhouden met deze AVV, of in verband met eender welke bestelling, contract, levering van goederen of diensten tussen Optima en de Klant. Niettemin behoudt Optima zich het recht voor om de Klant te dagvaarden op diens maatschappelijke zetel.
Optima Networks BVBA met maatschappelijke zetel te Drabstraat 254B, 2640 Mortsel.

Optima networks- Connecting people- Connecting visions